Samenwerking

Vanuit het monodisciplinaire Chronisch Pijn Protocol gaat het Netwerk multidisciplinaire samenwerking aan met diverse zorgverleners. Binnen het behandeltraject wordt nauw samengewerkt met de verwijzer en/of andere zorgverleners en maakt de oefentherapeut concrete afspraken over doelen, de manier van behandelen en de afbakening van taken.

Op landelijk niveau participeren we in meerdere samenwerkingsverbanden en platformen. Door zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak mee te denken, dragen we bij aan efficiëntere en kwalitatief betere pijnzorg. Onze belangrijkste drijfveer is dat de patiënt zich geen patiënt meer voelt, maar een mens die het beste uit zijn leven haalt.

   

Fit For Work
Sterk voor werkbehoud bij mensen met een chronische aandoening

Dit platform verenigt 20 maatschappelijke organisaties die zich sterk maken voor een nationale aanpak gericht op werkbehoud bij een chronische aandoening. Fit for Work dringt er bij de politiek op aan stappen te zetten om samen met werkgevers, werknemers en zorgverleners een nationaal plan uit te rollen om meer mensen met een chronische aandoening aan het werk te houden. Alle betrokkenen werken aan het wegnemen van barrières die werken met een chronische aandoening in de weg staan. Met praktische ondersteuning voor werknemers en werkgevers, aandacht voor arbeidsparticipatie vanuit de zorg en met ondersteunend overheidsbeleid. Meer informatie op www.fitforworknederland.nl

 

   

Health Deal Chronische Pijn 

De Health Deal Chronische Pijn Is een unieke publiek-private samenwerking om innovatie in de zorg voor chronische pijn patiënten te stimuleren en daadwerkelijk te realiseren. De collectieve ambitie is de implementatie van de Zorgstandaard Chronische Pijn. Bij deze Health Deal slaan diverse organisaties, waaronder patiëntenvereniging Pijnpatiënten naar een stem, ministeries van VWS, EZ en SZ, zorgverzekeraars en regionale zorginstellingen-therapeuten, de handen ineen om dit doel te behalen. In diverse regionale living labs ( de proeftuinen) worden zorginnovaties opgezet om te kijken wat echt werkt! De Health Deal werkt als stevige stimulans en creëert verbinding. Door het wegnemen van belemmerende factoren en schotten die innovatie en implementatie in de weg staan  kan zinnige, zuinige en excellente zorg gerealiseerd worden.
Meer informatie op de website van de RVO.

   

Pain Alliance In the Netherlands ( P.A.I.N.)

Op 1 April 2017 is de Dutch Pain Society (DPS) overgegaan in een nieuwe organisatie de P.A.I.N. De P.A.I.N. wil de zware last van pijn voor individuele pijnpatiënten en voor de maatschappij terugdringen door het bevorderen van een integrale benadering van chronische pijn of het risico daarop in een multi- en interdisciplinaire opzet. Daarnaast faciliteert de P.A.I.N. kennisdeling tussen de diverse deelnemende organisaties op het gebied van chronische pijn. Om dit te realiseren, heeft de samenwerking ten doel chronische pijn op de maatschappelijke en politieke agenda te positioneren als ziekte en als aandachtspunt voor structureel beleid. Door deze samenwerking van medici en niet-medici en patiënten wint de P.A.I.N. aan invloed op verbetering van de chronische multi- en interdisciplinaire pijnzorg, die bovendien is gestoeld op brede ervaringskennis.

Meer informatie op www.dutchpainsociety.nl (website P.A.I.N nog in ontwikkeling)