Disclaimer

Op de website van het Netwerk Chronische Pijn zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door de website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die hierop wordt aangeboden, verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze gebruikersvoorwaarden.

Het Netwerk Chronische Pijn behoudt zich het recht voor de tekst van deze disclaimer te allen tijde, zonder nadere berichtgeving, te wijzigen. Wij raden u aan zich telkens te vergewissen van de meest recente versie van deze disclaimer. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u de informatie aangeboden via de website niet te gebruiken.

Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan het Netwerk Chronische Pijn niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor de terbeschikkingstelling van de informatie op de website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. 

De website van het Netwerk Chronische Pijn kan links naar websites van derden bevatten of vice versa. Het Netwerk Chronische Pijn kan niet instaan voor de juistheid hiervan.

Het Netwerk Chronische Pijn is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van . Indien gebruiker onjuistheden constateert qua informatie en/of zijn/haar autorisatie op de website, wordt gebruiker geacht dit terstond aan te melden.

Het Netwerk Chronische Pijn is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op de website en het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Alle opgenomen informatie, die kan afwijken van hard copy versies, (daaronder mede begrepen software, tekst, foto’s, handels- en merknamen en logo’s) is in eigendom van of in licentie bij c.q. de betreffende rechthebbende(n) en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of een ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over bij het gebruik de informatie van de website. Behalve het opslaan en/of printen van de geboden informatie voor eigen gebruik, is het niet toegestaan de inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen, aan derden beschikbaar te stellen of enige verwijzing zoals onder meer een hyper- of deeplink naar de website aan te brengen zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van het Netwerk Chronische Pijn . Gebruiker van de website verklaart vertrouwelijk met de beschikbare gegevens om te gaan.